داستان کوتاه انگلیسی درباره دزدی

داستان کوتاه انگلیسی درباره دزدی را بشنویم:

.An old lady went out shopping last Tuesday

.She came to a bank and saw a car near the door. A man got out of it and went into the bank

.She looked into the car. The keys were in the lock

.The old lady took the keys and followed the man into the bank

”.The man took a gun out of his pocket and said to the clerk, “give me all the money

,But the old lady did not see this. She went to the man, put the keys in his hand and said

“!Young man, you’re stupid! Never leave your keys in your car; someone’s going to steal it”

.The man looked at the old woman for a few seconds

Then he looked at the clerk and then he took his keys, ran out of the bank, got into his car and drove away quickly

.without any money

سه شنبه ی قبل، خانم مسنی برای خرید رفت بیرون. او به بانکی رسید و ماشینی را نزدیک در بانک دید. مردی از ماشین بیرون آمد و داخل بانک شد. آن خانم توی ماشین را نگاه کرد. سوییچ روی ماشین بود.

خانم مسن سوییچ را برداشت و مرد را تا داخل بانک دنبال کرد.

مرد تفنگی از جیبش در آورد و به کارمند بانک گفت: “همه ی پولها را بده من.”

اما خانم مسن این را ندید. او به مرد نزدیک شد، سوییچ را در دستش گذاشت و گفت: “مرد جوان، تو احمقی! هیچ وقت سوییچ را در ماشین نگذار؛ کسی آنرا خواهد دزدید.”

مرد برای چند ثانیه به خانم مسن نگاه کرد. بعد به کارمند بانک نگاه کرد- و بعد سوییچ اش را گرفت، دوید بیرون از بانک، سوار ماشینش شد و به سرعت راند و رفت، بدون هیچ پولی.

مسن:Old

خانم، بانو :Lady

 گذشته فعل (go out) به معنی بیرون رفتن :Went out

گذشته فعل (come) به معنی آمدن :Came

گذشته فعل (see) به معنی دیدن :Saw

نزدیک :Near

گذشته فعل (get out) به معنی بیرون آمدن :Got out

  گذشته فعل (go into) به معنی داخل مکانی رفتن :Went into

گذشته فعل (look) به معنی نگاه کردن :Looked

  داخل :Into

کلیدها :Keys

  گذشته فعل (are) به معنی هستند :Were

قفل :Lock

گذشته فعل (take) به معنی برداشتن :Took

گذشته فعل (follow) به معنی دنبال کردن :Followed

گذشته فعل (take out) به معنی بیرون آوردن :Took out

اسلحه :Gun

جیب :Pocket

گذشته فعل (say) به معنی گفتن :Said

  کارمند :Clerk

دادن :Give

همه :All

پول :Money

گذاشتن :Put

احمق :Stupid

هرگز :Never

جا گذاشتن :Leave

یک نفر :Someone

دزدیدن :Steal

چند :A few

سپس :Then

گذشته فعل (run) به معنی دویدن :Ran

گذشته فعل (drive) به معنی رانندگی کردن :Drove

بدون :Without

هیچ :Any