تاریخ تولد جو

پادکست داستان انگلیسی ساده "تاریخ تولد جو" را بشنویم:

Joe Richards finished school when he was 18, and then his father said to him: “You’ve passed your examinations now, Joe, and you got good marks in them. Now go and get some good work. They’re looking for clever people at the bank in the town. The clerks there get quite a lot of money now.”

A few days later, Joe went to the bank and asked for work there. A man took him into a small room and gave him some questions on a piece of paper. Joe wrote his answers on the paper, and then he gave them to the man.

The man looked at them for a few minutes, and then he took a pen and said to Joe: “Your birthday was on the 12th of June, Mr. Richards?”

“Yes, sir.” Joe said.

“What year?” the man asked.

“Oh, every year, sir.” Joe said.

جو ریچاردز وقتی 18 سالش بود درسش تمام شد. پدرش به او گفت: “جو، تو امتحاناتت را قبول شدی و نمره های خوبی هم گرفتی. حالا برو دنبال یک شغلِ خوب. بانکِ توی شهر، دارد دنبال آدمهای زرنگ و باهوش میگردد. کارمندهای بانک اینروزها پول بسیار زیادی در می آورند.”

چند روز بعد جو به بانک رفت و درخواست کار داد. مردی او را به اتاق کوچکی بُرد و سوالاتی را روی ورقه ی کاغذ به او داد. جو جوابهایش را نوشت و ورقه را به مرد داد.

مرد برای چند دقیقه ای نگاهی به جوابها کرد، و سپس خودکاری برداشت و به جو گفت: “آقای ریچاردز، تاریخ تولدتان 12 اُم جُون بود؟”

“بله، قربان.” جو گفت.

“چه سالی؟” مرد پرسید.

“اوه، هرسال، قربان.” جو گفت.

Past form: گذشته

Finished: past form of finish

To finish: تمام کردن

Was: past form of be

To be: بودن

Then: سپس

Said: past form of say

To say: گفتن

Passed: past form of pass

To pass: قبول شدن

Examination: امتحان

Now: حالا

Got:past form of get

To get: گرفتن

Good marks: نمرات خوب

Work: کار

To look for: جستجو کردن

Clever: زرنگ، باهوش

 People: آدمها

Town: شهر

Clerks: کارمندان

Money: پول

A few: چند تا

Later: دیرتر

Went: past form of go

To go: رفتن

Asked: past form of ask

To ask: پرسیدن

There: آنجا

Took: past form of take

To take: بردن

Small: کوچک

Room: اتاق

Gave: past form of give

To give: دادن

Question: سوال

Piece of paper: تکه ای کاغذ

Wrote: past form of write

To write: نوشتن

Answer: جواب

Minute: دقیقه

Birthday: روز تولد

12th: دوازدهم

June: ماه ژوین یا جون میلادی

Sir: آقا، قربان

What: چه

Every year: هر سال