داستان کوتاه انگلیسی ساده با ترجمه "Milk"

داستان کوتاه انگلیسی ساده "Milk" را بشنویم:

George was sixty years old, and he was ill. He was always tired, and his face was always very red. He did not like doctors, but last month his wife said to him: “Don’t be stupid, George. Go and see doctor brown.”

George said: “No,” but last week he was worse, and he went to the doctor.

Dr. Brown examined him and then said to him: “You drink too much. Stop drink alcohol, and drink milk.”

George liked alcohol and did not like milk. “I’m not a baby!” he always said to his wife.

Now he looked at Dr. Brown and said: “But drinking milk is dangerous, Dr.”

The doctor laughed and said: “Dangerous? How can drinking milk be dangerous?”

“Well, doctor,” George said: “it killed one of my best friends last year.”

The doctor laughed again and said: “How did it do that?”

“The cow fell on him.” George said.

جرج شصت ساله و مریض بود. او همیشه خسته بود و صورتش همواره قرمز بود. او از دکترها خوشش نمی آمد. ماه پیش همسرش به او گفت: “احمق نباش، جرج. برو پیش دکتر براون.”

جرج گفت: “نه،” ولی هفته ی پیش بدتر شد و پیش دکتر رفت.

دکتر براون معاینه اش کرد و گفت: “تو زیاد مشروب مینوشی. الکل نوشیدن رو قطع کن و شیر بنوش.”

جرج مشروب دوست داشت ولی شیر دوست نداشت. “من بچه نیستم.” او همیشه این را به زنش میگفت.

حالا نگاهی به دکتر کرد و گفت: “اما شیر نوشیدن خطرناکه، دکتر.”

دکتر خندید و گفت: “خطرناک؟ چطوری شیر نوشیدن میتونه خطرناک باشه؟”

“خوب، دکتر،” جرج گفت، “شیر نوشیدن یکی از بهترین دوستام رو پارسال کُشت.”

دکتر دوباره خندید و گفت: “چطوری اینکارو کرد؟”

“گاوه افتاد روش.” جرج گفت.

Was: past form of is

Is: هست

Sixty: شصت، 60

Years old: ساله

Ill: مریض

Always: همواره

Tired: خسته

Face: صورت

Red: قرمز

Like: خوش آمدن

Last: آخرین

Month: ماه

His: (مال او (مرد

Wife: همسر

Said: past form of say

Say: گفتن

Stupid: احمق

Worse: بدتر

Went: past form of go

Go: رفتن

Examine: معاینه کردن

Drink: نوشیدن

Alcohol: الکل

 Milk: شیر

Baby: بچه

Now: الان

Look at: نگاه کردن به

Dangerous: خطرناک

Laugh: خندیدن

How: چطور

Well: خوب

Kill: کُشتن

Best friend: بهترین دوست

Year: سال

Again: دوباره

Cow: گاو

Fell: past form of fall

Fall: افتادن