داستان کوتاه انگلیسی ساده "The picture" را بشنویم:

Mr. White has a small shop in the middle of our town, and he sells pictures in it. They are no expensive ones, but some of them are quite pretty. Last Saturday a woman came into the shop and looked at a lot of pictures. Then she took Mr. White to one of them and said: “How much do you want for this ones?” It was a picture of horses in a field.

Mr. White looked at it for a few seconds and then went and brought his book. He opened it, looked at the first page and then said: “I want twenty pounds for it.”

The woman shut her eyes for a few seconds and then said: “I can give you two pounds for it.”

“Two pounds?” Mr. White said angrily. “Two pounds? But the canvas cost more than two pounds.”

“Oh, but it was clean then,” the woman said.

آقای وایت در مرکز شهر ما مغازه ی کوچکی دارد که در آن تابلو میفروشد. آنها تابلوهای گرانی نیستند ولی بعضی شان واقعا زیبا هستند. شنبه ی پیش خانمی وارد مغازه شد و تابلوهای زیادی را نگاه کرد. بعد آقای وایت را جلوی یکی از تابلوها بُرد و گفت: “برای این تابلو چقدر می خواهید؟”

تابلو اسب هایی در یک دشت بودند.

آقای وایت چند ثانیه ای به آن نگاه کرد و رفت و کتابش را آورد. آنرا باز کرد به اولین صفحه نگاهی کرد و گفت: “برای این یکی بیست پوند میخواهم.”

خانم چشم هایش را چند ثانیه ای بست و سپس گفت: “من میتوانم برای این دو پوند بدهم.”

“دو پوند؟” آقای وایت با عصبانیت گفت: “دو پوند؟ اما فقط کرباس (بوم) اش بیشتر از دو پوند می ارزد.”

“اوه، اما عوضش اونطوری تمیز بود،” خانم گفت.

Small: مغازه

Middle: وسط

Town: شهر

Sell: فروختن

Picture: تابلو

Expensive: گران

Quite: کاملا

Pretty: زیبا

Last: آخرین

Woman: خانم

Came into: past form of come into

Come into: داخل جایی آمدن

Look at: نگاه کردن به

A lot: زیاد

Took: past form of take

Take: بُردن

Said: past form of say

Say: گفتن

Want: خواستن

Was: past form of is

Is: هست

Horse: اسب

Field: دشت، صحرا

Few: چند تا

Second: ثانیه

Went: past form of go

Go: رفتن

Brought: past form of bring

Bring: آوردن

Open: باز کردن

First: اولین

Page: صفحه

Pound: پوندِ انگلیس

Shut: بستن

Eye: چشم

Can: توانستن

Give: دادن

Angrily: با عصبانیت

But: اما

Canvas: کرباس، بوم

Cost: ارزیدن

More than: بیشتر از

Clean: تمیز