داستان کوتاه انگلیسی ساده با ترجمه

داستان کوتاه انگلیسی ساده "The soldier" را بشنویم:

Fred was a young soldier in a big camp. During the week they always worked very hard, but it was Saturday, and all the young soldiers were free, so their officer said to them: “You can go into the town this afternoon, but first I’m going to inspect you.”

Fred came to the officer, and the officer said to him: “Your hair’s very long. Go to the barber and then come back to me again.”

Fred ran to the barber’s shop, but it was closed because it was Saturday. Fred was very sad for a few minutes, but then he smiled and went back to the officer.

“Are my boots clean now, sir?” he asked.

The officer did not look at Fred’s hair. He looked at his boots and said: “Yes, they’re much better now. You can go out. And next week, first clean your boots, and then come to me.”

فِرِد سرباز جوانی در پادگانی بزرگ بود. آنها در طول هفته سخت کار میکردند ولی آن روز شنبه بود. همه ی سربازان جوان آزاد بودند پس افسرشان به آنها گفت: “امروز بعد از ظهر میتوانید به شهر بروید ولی اول من باید بازرسی تان کنم.”

فِرِد پیش افسر رفت و افسر به او گفت: “موهات خیلی بلنده. برو پیش آرایشگر و دوباره برگرد پیش من.”

فِرِد به سمت آرایشگاه دوید ولی چون شنبه بود، بسته بود. فِرِد برای چند دقیقه ای خیلی ناراحت شد، ولی بعد لبخندی زد و پیش افسر برگشت.

“پوتین هام تمیزه حالا، قربان؟” او پرسید.

افسر به موهای فِرِد نگاه نکرد. او به پوتین هایش نگاه کرد و گفت: “بله، الان خیلی بهتر شد. حالا میتونی بری بیرون. و هفته ی بعد اول پوتین هات رو تمیز کن بعد بیا پیش من.”

Was: past form of is

Is: هست

Young: جوان

Soldier: سرباز

Big: بزرگ

Camp: پادگان

During: در طول

Week: هفته

Always: همیشه

Worked: past form of work

Work: کار کردن

Hard: سخت

Saturday: شنبه

Were: past form of are

Are: هستند

Free: آزاد

So: پس

Officer: افسر

Said: past form of say

Say: گفتن

Into: داخل جایی

Go: رفتن

Town: شهر

First: اول

Inspect: بازرسی کردن

Came: past form of come

Come: آمدن

Hair: مو

Long: بلند

Barber: آرایشگر

Then:سپس

Come back: برگشتن

Again: دوباره

Ran: past form of run

Run: دویدن

Barber’s shop: آرایشگاه

Close: بسته

Sad: ناراحت

A few: چند تا

Minute: دقیقه

Smiled: past form of smile

Smile: لبخند زدن

Went: past form of go

Go: رفتن

Boots: پوتین

Clean: تمیز

Asked: past form of ask

Ask: پرسیدن

Look at: نگاه کردن به

Much: خیلی

Better: بهتر

Go out: بیرون رفتن

Next: بعدی