آموزش زبان انگلیسی سریع

داستان "Bear's head" را به زبان انگلیسی بشنویم:

Whitebridge was a small village, and old people came and lived there. Some of them had a lot of furniture, and they often did not want some of it, because they were in a smaller house now, so every Saturday morning they put it out, and other people came and looked at it, and sometimes they took it away because they wanted it.

Every Saturday. Mr. and Mrs. Morton put a very ugly old bear’s head out at the side of their gate, but nobody wanted it. Then last Saturday, they wrote, ‘I’m very lonely here. Please take me,’ on a piece of paper and put it near the bear’s head.

They went to the town, and came home in the evening. There were now two bear’s heads in front of their house, and there was another piece of paper. It said, ‘I was lonely too.’

وایت بریج روستای کوچکی بود که اغلب آدم های مسن برای زندگی به آنجا می آمدند. بعضی هایشان وسایل خانه ی کهنه ی زیادی داشتند و گاهی بعضی از آنها را نمیخواستند چون به خانه های کوچکتری نقل مکان کرده بودند. بنابراین هر شنبه صبح وسایل اضافه را بیرون از خانه می گذاشتند و دیگران آنها را میدیدند و گاهی چیزی را که لازم داشتند می بردند.

خانم و آقای مورتون هر شنبه کله ی خرس کهنه و زشتی را بیرون خانه ی شان دم در ورودی میگذاشتند ولی کسی آنرا نمیخواست. پس شنبه ی پیش آنها روی تکه کاغذی نوشتند، “من اینجا خیلی تنها هستم. لطفا مرا بِبَرید.” و کاغذ را نزدیک کله ی خرس گذاشتند.

آنها به شهر رفتند و غروب به خانه برگشتند. جلوی خانه شان حالا دوتا کله ی خرس وجود داشت. و تکه کاغذی که رویش نوشته شده بود، “من هم تنها بودم.”

Was: past form of is

Is: هست

Small: کوچک

Village: روستا

Old: پیر

People: مَردُم

Often: اغلب

Came: past fprom of come

Come: آمدن

Lived: past form of live

Live: زندگی کردن

There: آنجا

Some: بعضی

Had: past form of have

Have: داشتن

A lot of: خیلی

Furniture: وسایل خانه

Did: past form of do

Do: انجام دادن

Want: خواستن

Because: برای اینکه

Were: past form of are

Are: هستند

Smaller: کوچکتر

House: خانه

Now: حالا

Saturday: شنبه

Morning: صبح

Put out: past form of put out

Put out: بیرون گذاشتن

Looked at: past form of look at

Look at: نگاه کردن به

Sometimes: گاهی

Took: past form of take

Take: بردن

Wanted: past form of want

Want: خواستن

Mr.: آقای

Mrs.: خانم

Very: خیلی

Ugly: زشت

Old: کهنه

Bear: خرس

Head: سر، کله

Gate: ورودی

Nobody: هیچ کس

Then: پس

Last: آخرین

Wrote: past form of write

Write: نوشتن

Lonely: تنها

Here: اینجا

Please: لطفا

Piece: تکه

Paper: کاغذ

Near: نزدیک

Went: past form of go

Go: رفتن

Town: شهر

Home: خانه

Evening: غروب

There: آنجا

Two: 2 دو

In front of: جلوی

Their   مال آنها

Another: یکی دیگه

Said: past form of say

Say: گفتن

Too: همچنین