داستان کوتاه انگلیسی ساده با فایل صوتی

فایل صوتی "Carol's boyfriend" را بشنویم:

Mr. and Mrs. Yates had one daughter. Her name was Carol, and she was nineteen years old. Carol lived with her parents and worked in an office. She had some friends, but did not like any of them very much.

Then met a very nice young man. His name was George Watts, and he worked in a bank near her office. They went out together quite a lot, and he came to Carol’s parent’s house twice, and then last week Carol went to her father and said: “I’m going to marry George Watts, daddy. He was here yesterday.”

“Oh, yes.” Her father said. “He’s a nice boy_ but has he got any money?”

“Oh, men! All of you are the same,” the daughter answered angrily. “I met George on the first of June and on the second he said to me, ‘Has your father got any money?’”

آقا و خانم یِتز دختری داشتند. اسمش کارول بود و نوزده سال داشت. کارول با والدینش زندگی میکرد و در دفتری کار میکرد. او چند تا دوست داشت ولی هیچ کدامشان را خیلی دوست نداشت.

و او با مرد جوان خوبی آشنا شد. اسمش جرج واتز بود و در بانکی نزدیک دفتر کارول کار میکرد. آنها بارها با یکدیگر بیرون رفتند و جرج دوباری به خانه ی والدین کارول آمد. هفته ی پیش کارول پیش پدرش رفت و گفت: “من میخواهم با جرج واتز ازدواج کنم، پدر. او دیروز اینجا بود.”

“آهان، بله،” پدرش گفت. “پسر خوبی است_ اما  پولداره؟”

“آه از شما مردها! همه تان مثل هم اید،” دختر با عصبانیت جواب داد. “من با جرج اول جُون آشنا شدم و دوم جُون ازم پرسید، “پدرت پولداره؟””

Mr.: آقا

Mrs.: خانم

Past form: گذشته ی

Had: past form of have

Have: داشتن

Daughter: دختر

Her: (مال او (مونث

Was: past form of is

Is: هست

Nineteen: نوزده

Lived: past form of live

Live: زندگی کردن

With: با

Parents: والدین

Worked: past form of work

Work: کار کردن

In: در

An: یک

Office: دفتر

Some: چند تا، تعدادی

Friend: دوست

Like: دوست داشتن

Them: آنها را

Very much: خیلی زیاد

Then: سپس

Met: past form of meet

Meet: ملاقات کردن، آشنا شدن

Young: جوان

Man: مرد

His: (مال او (مذکر

Near: نزدیک

Went out: past form of go out

Go out: بیرون رفتن

Together: با هم

Quite a lot: تقریبا زیاد

Came: past form of come

Come: آمدن

House: خانه

Twice: دو بار

Last week: هفته ی پیش

Went: past form of go

Go: رفتن

Said: past form of say

Say: گفتن

Marry: ازدواج کردن

Here: اینجا

Yesterday: دیروز

Nice: خوب

Got: داشتن

Money: پول

Men: مردها

All: همه

Same: مشابه

Answered: past form of answer

Answer: جواب دادن

Angrily: با عصبانیت

On: (در (برای روزها

First: اولین

June: ماه ژویَن

Second: دومین