داستان کوتاه انگلیسی ساده با ترجمه

داستان سفر آقای جونز را بشنویم:

Mr. Jones had a few days’ holiday, so he said, “I’m going to go to the mountain by train.” He put on his best clothes, took a small bag, went to the station and got into the train. He had a beautiful hat, and he often put his head out of the window during the trip and looked at the mountains. But the wind pulled his hat off

Mr. Jones quickly took his old bag and threw that out of the window too

The other people in the carriage laughed. “Is your bag going to bring your beautiful hat back?” they asked

“No,” Mr. Jones answered, “but there’s no name and no address in my hat, and there’s a name and an address on the bag. Someone’s going to find both of them near each other, and he’s going to send me the bag and the hat”

آقای جونز چند روزی تعطیلی داشت، پس گفت: “با قطار به مناطق کوهستانی خواهم رفت.” او بهترین لباس هایش را پوشید، کیف کوچکی برداشت، به ایستگاه رفت و سوار قطار شد. او کلاه زیبایی داشت، در طی سفر او اغلب سرش را برای تماشای کوهها از پنجره بیرون میبرد. ولی باد کلاهش را برد.

آقای جونز سریع کیفش را برداشت و آنرا هم از پنجره به بیرون پرتاب کرد.

افرادی که در واگن بودند خندیدند و پرسیدند: “کیف ات کلاه زیبایت را برخواهد گرداند؟”

“خیر” آقای جونز جواب داد:” اما هیچ اسم و آدرسی توی کلاهم نیست، و اسم و آدرس روی کیف موجود است. یک نفر این دو را کنار هم پیدا خواهد کرد، و کیف و کلاه را برایم خواهد فرستاد.”

تعطیلات :Holiday

گذشته say  to به معنای گفتن :Said

کوهستان :Mountain

  گذشته put on  to به معنای پوشیدن :Put on

گذشته take  to به معنای برداشتن :Took

ایستگاه :Station

گذشته get into  to به معنای سوار شدن (قطار) :Got into

گذشته put out to به معنای بیرون بُردن :Put out

در حین :During

سفر :Trip

گذشته pull off to به معنای بُرد :Pulled off

به سرعت :Quickly

گذشته throw out to به معنای به بیرون پرت کردن :Threw out

واگن :Carriage

گذشته laugh to به معنای خندیدن :Laughed

پس آوردن :To bring back

گذشته ask to به معنای پرسیدن :Asked

گذشته answer to به معنای جواب دادن :Answered

پیدا کردن :To Find

  هر دو :Both

با هم :Each other

  فرستادن :To Send