داستان کوتاه انگلیسی ساده

داستان کوتاه انگلیسی ساده "Football match" را بشنویم:

Bill likes football very much, and he often goes to matches in our town on Saturdays. He does not go to the best seats, because they are very expensive and he does not see his friends there.

There was a big football match in our town last Saturday. First it was very cold and cloudy, but then the sun shone, and it was very hot.

There were a lot of people on benches round Bill at the match. Bill was on one bench, and there was a fat man on a bench behind him. First the fat man was cold, but then he was very hot. He took his coat off and put it in front of him, but it fell on Bill’s head. Bill was not angry. He took the coat off his head, looked at it and then smiled and said: “Thank you-but where are the trousers?”

بیل خیلی فوتبال دوست دارد، و اکثر شنبه ها در شهرمان به دیدن مسابقات فوتبال می رود. او در بهترین صندلی ها

نمی نشیند، چون آنها خیلی گران هستند و او دوستانش را آنجا نمی بیند.

شنبه ی پیش مسابقه ی فوتبال بزرگی در شهرمان برگزار شد. ابتدا هوا سرد و ابری بود اما بعد خورشید بیرون آمد و هوا خیلی گرم شد.

در آن مسابقه آدمهای زیادی در اطراف نیمکت بیل بودند. بیل در یک نیمکت نشسته بود و مرد چاقی در نیمکت پشت او بود. اول مرد چاق سردش بود ولی بعد خیلی گرمش شد.  او کتش را در آورد و جلوی خودش گذاشت، ولی کتش روی سر بیل افتاد. بیل عصبانی نشد. او کت را از روی سرش برداشت به آن نگاهی کرد لبخندی زد و گفت: “متشکرم-اما شلوارش کو؟”

Like: دوست داشتن

Often: اغلب

Match: مسابقه

Town: شهر

Saturday: شنبه

Seat: صندلی

Expensive: گران

First: اول، اولین

Cold: سرد

Cloudy: ابری

Sun: خورشید

Shone: past form of shine

Shine: درخشیدن

Hot: گرم

People: آدم ها

Round: گرداگرد

Fat: چاق

Man: مرد

Behind: پشت

Was: past form of is

Is: هست

Took off: past form of take off

Take off: (در آوردن (لباس

Put: گذاشتن

In front: جلو

Fell: past form of fall

Fall: افتادن

Head: سَر

Angry: عصبانی

Looked at: past form of look at

Look at: نگاه کردن به

Smiled: past form of smile

Smile: لبخند زدن

Said: past form of say

Say: گفتن

Where: کجا

Trousers: شلوار