آموزش زبان انگلیسی سریع

پادکست داستان کوتاه انگلیسی ساده را بشنویم:

Miss Williams was a teacher, and there were thirty small children in her class. They were nice children, and Miss Williams liked all of them, but they often lost clothes. It was winter, and the weather was very cold. The children’s mothers always sent them to school with warm coats and hats and gloves. The children came into the classroom in the morning and took off their coats and hats and gloves. They put their coats and hats on hook on the wall, and they put their gloves in the pockets of their coats.

Last Tuesday miss Williams found two small blue gloves on the floor in the evening, and in the morning she said to the children: “Whose gloves are these?”, but no one answered.

Then she looked at Dick. “Haven’t you got blue gloves, Dick?” she asked him.

“Yes, miss,” he answered, “but those can’t be mine. I’ve lost mine.”

دوشیزه ویلیامز معلم بود. در کلاسش سی بچه ی کوچک بودند. آنها بچه های نازنینی بودند و دوشیزه ویلیام همه شان را دوست داشت. اما آنها اغلب لباسهایشان را گم می کردند. زمستان خیلی سردی بود. مادر بچه ها همیشه آنها را با کت، کلاه و دستکش گرم به مدرسه می فرستادند. بچه ها صبح که به کلاس وارد میشدند، کت و کلاه و دستکش شان را در می آوردند. آنها کت و کلاه شان را روی رخت آویز، و دستکش هایشان را در جیب کت هایشان می گذاشتند.

غروبِ سه شنبه ی پیش دوشیزه ویلیامز دستکش کوچک آبی رنگی را روی زمین پیدا کرد. فردا صبح به بچه ها گفت: “این دستکش مال کیست؟”، اما هیچ کس جواب نداد.

بعد نگاهی به دیک انداخت. ” دیک، تو دستکش آبی نداشتی؟” او پرسید.

“بله، خانم،” دیک جواب داد، “اما اون مال من نیست، آخه من مال خودم را گم کرده ام.”

Miss: دوشیزه

Was: past form of is

Is: هست

There: آنجا

Were: past form of are

Are: هستند

Thirty: 30 سی

Small: کوچک

Children: بچه ها

Liked: past form of like

Like: دوست داشتن

Them: آنها را

But: اما

Often: اغلب

Lost: past form of lose

Lose: گم کردن

Winter: زمستان

Weather: هوا

Cold: سرد

 Always: همیشه

Warm: گرم

Coat: کت

Hat: کلاه

Gloves: دستکش

Came into: past form of come into

Come into: داخل جایی شدن

Took off: past form of take off

Take off: درآوردن لباس

Put: past form of put

Put: گذاشتن

On: روی

Hook: رخت آویز

Wall: دیوار

Pocket: جیب

Tuesday: سه شنبه

Found: past form of find

Find: پیدا کردن

Two: 2 دو

Blue: آبی

On the floor: روی زمین

Evening: غروب

Morning: صبح

Said: past form of say

Say: گفتن

Whose: مال چه کسی

These: اینها

No one: هیچ کس

Answered: past form of answer

Answer: جواب دادن

Then: سپس

Looked: past form of look

Look: نگاه کردن

Have got: داشتن

Asked: past form of ask

Ask: پرسیدن

Those: آنها

Cannot=can’t: نتوانستن

Mine: مال من